Thực hiện Hướng dẫn số 47/LĐLĐ ngày 22/8/2017 của Liên đoàn lao động huyện Võ Nhai về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017-2018. Được sự nhất ...