Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4 , ngày sách và bản quyền sách thế giới 23/4. Nhằm giáo dục cho học sinh về truyền thống dân tộc và tình yêu quê hương đất nước đồng thời ...